gdpr

 Vážení klienti,

tímto dokumentem Vám společnost PVJ GROUP spol. s r.o. (dále i „PVJ GROUP“, „my“, náš/naše“, „nás/nám“) poskytuje informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak je zajištěno, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány odpovědným způsobem a v souladu s nařízením GDPR (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

1. Obecné

1.1 Pokud nám poskytnete v rámci poptávky, objednávky či uzavření smlouvy své osobní údaje, můžete si být jisti, že je chráníme v nejlepší možné míře. Vždy budeme chránit a respektovat Vaše soukromí a usilujeme o vysokou úroveň zabezpečení při veškerém zpracovávání osobních údajů.

1.2 Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nutná k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo výmazem.

2. Správce údajů

2.1 Společnost PVJ GROUP spol. s r.o. IČ 24175315, se sídlem Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník, je správcem údajů pro činnosti zpracování prováděné přímo námi. To znamená, že stanovujeme účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů, tj. proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

2.2 Pokud máte jakékoliv otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených v části 7 níže.

3. Co jsou to osobní údaje a zpracování osobních údajů?

3.1 Osobní údaje jsou všechny informace, které mohou být přímo či nepřímo (tj. spolu s dalšími údaji) vztaženy k žijící fyzické osobě. Tyto údaje zahrnují například jména, IP adresy a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa a poštovní adresa.

3.2 Zpracovávání osobních údajů v zásadě zahrnuje jakoukoliv operaci prováděnou s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, přizpůsobení, pozměnění, použití, uložení, zpřístupnění, blokování nebo zničení.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme

4.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme a kdy budou smazány?

4.1.1
Abychom mohli komunikovat s našimi klienty, potřebujeme shromažďovat určité osobní údaje, např. jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Dále budeme s ohledem na druh našich služeb zpracovávat údaj o kontaktní adrese (místě provádění služeb pro zákazníka).

4.1.2
Údaje, které o Vás zpracováváme, budou uloženy po dobu, po kterou bude trvat Váš zájem o naše služby a poté ještě 3 roky. V případě, že s námi uzavřete smlouvu, budeme Vaše údaje zpracovávat minimálně 3 roky po skončení provedení služby. Poté budou vaše osobní údaje smazány.

4.2 Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

4.2.1
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro potřebu komunikace s Vámi jako s naším klientem a pro potřeby plnění smlouvy.

4.2.1
Dále Vaše osobní údaje zpracováváme pro potřeby marketingové, tak abychom vám mohli na základě našeho oprávněného zájmu nabízet prostřednictvím e-mailu naše produkty nebo vás informovat o akcích, které pořádáme. Zasílání takovýchto informací máte možnost odmítnout v každé takové zprávě a pro tento účel pak vaše osobní údaje již nebudeme nadále zpracovávat.

4.3 Právní základ a oprávněné zájmy při zpracovávání osobních údajů

4.3.1
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem nabídky a provedení služeb v rámci naší obchodní činnosti, s výjimkou toho, kdy nad našimi zájmy převáží Váš zájem o ochranu soukromí, tj. zpracovávání se opírá o vyvážení zájmů, a za účelem plnění smlouvy.

4.3.2
V případě, že bychom měli zpracovávat Vaše osobní údaje pro nějaký jiný účel, než je uvedeno, budeme Vás o tom informovat nebo žádat Váš souhlas.

5. Příjemci Vašich osobních údajů

5.1 K Vašim osobním údajům neposkytujeme přístup třetím osobám, kromě našich zaměstnanců, kteří jsou informováni o kontaktní adrese (místě provádění služeb) a Vašem jméně.

5.2 Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit orgánům veřejné moci v případech stanovených právními předpisy, v případě vyšetřování trestných činů, nebo pokud jsme jinak povinni zveřejnit takové údaje ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.


6. Vaše práva podle platných právních předpisů o ochraně údajů

6.1 V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů máte právo kdykoliv požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Máte rovněž právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo požadovat, abychom ukončili zpracovávání a smazali Vaše osobní údaje, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů, právo uplatnit své právo na přenositelnost údajů a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů včetně námitky proti profilování.

6.2 Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním údajů pro potřeby zajištění služeb u našich partnerů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

6.3 Pokud chcete uplatnit kterékoliv ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v části 7 níže.

6.4 Rovněž máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

7. Kontaktní údaje

7.1 Společnost PVJ GROUP spol. s r.o. je správcem údajů pro účely zpracování Vašich údajů. Pokud máte nějaké otázky týkající se toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím pomocí následujících kontaktních údajů:

PVJ GROUP spol. s r. o.

Ochrana osobních údajů
Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník
info@pvj-group.cz